ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในงาน 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์"

16 ตุลาคม 2566
อ่านจำนวน 39 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู