ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2หัวข้อ "การขับเคลื่อนองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน"

10 สิงหาคม 2566
อ่านจำนวน 29 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู