รูปภาพ หัวข้อกิจกรรม
กิจกรรมให้คำปรึกษาการสนับสนุนผลงานวิจัย และนวัตกรรมส่วนประกอบอาหาร และอาหารมูลค่าสูง สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
วันที่ปิดรับ :15 มีนาคม 2567
อบรมเชิงบรรยาย/ปฏิบัติการ หัวข้อ “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ และการคว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติ”
วันที่ปิดรับ :7 มีนาคม 2567
อบรมเชิงฏิบัติการ “เรื่อง การวิเคราะห์มูลค่าและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย“
วันที่ปิดรับ :29 กุมภาพันธ์ 2567
การอบรม หัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results: OKRs "
วันที่ปิดรับ :26 มีนาคม 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้โดนใจสู่การต่อยอดและใช้ประโยชน์"
วันที่ปิดรับ :12 กุมภาพันธ์ 2567
NU Research Lunch Talk หัวข้อ "TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไรกับนักวิจัย ?"
วันที่ปิดรับ :12 กุมภาพันธ์ 2567
High quality systematic review and meta-analysis
วันที่ปิดรับ :8 ธันวาคม 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop หัวข้อ “Manuscript Writing Camp” ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers
วันที่ปิดรับ :15 กันยายน 2566
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566
วันที่ปิดรับ :25 สิงหาคม 2566
การอบรมความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต
วันที่ปิดรับ :21 สิงหาคม 2566
กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาระบบการใหห้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ปิดรับ :20 มิถุนายน 2566
กิจกรรม "Coaching for Preparation of Research and Innovation Awards" ภายใต้โครงการ Encouragement National and International Research and Innovation Awards (โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ)
วันที่ปิดรับ :5 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญชวนนักวิจัย ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี 2566
วันที่ปิดรับ :17 เมษายน 2566
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจกลุ่มสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals"
วันที่ปิดรับ :29 มีนาคม 2566
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจกลุ่มมนุษยศาสตร์ ศิลปะ และงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals"
วันที่ปิดรับ :28 มีนาคม 2566
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals"
วันที่ปิดรับ :27 มีนาคม 2566
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals"
วันที่ปิดรับ :26 มีนาคม 2566
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือเจาะลึกแนวทางสนับสนุนทุน และการนำเสนอผลงานด้านการแพทย์และสุขภาพ
วันที่ปิดรับ :22 มีนาคม 2566
การเสวนา “วิจักษ์ วิพากษ์ วิจัย: การตั้งโจทย์และทิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาวะความไม่แน่นอน” และการเสวนาเรื่อง “พลังสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับทิศทางการให้ทุนวิจัยพื้นฐาน (FF)”
วันที่ปิดรับ :7 มีนาคม 2566
การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการ”
วันที่ปิดรับ :24 มกราคม 2566
EP1. "ถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองผู้เชี่ยวชาญ : การให้รางวัลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ" 
วันที่ปิดรับ :19 มกราคม 2566
EP2. "มุมมอง แนวคิด เส้นทาง: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์"
วันที่ปิดรับ :26 มกราคม 2566
EP3. "มุมมอง แนวคิด เส้นทาง: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
วันที่ปิดรับ :26 มกราคม 2566
EP4. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น”"
วันที่ปิดรับ :9 กุมภาพันธ์ 2566
EP5. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานวิจัย”"
วันที่ปิดรับ :16 กุมภาพันธ์ 2566
EP6. "เส้นทางนักวิจัยรุ่นใหม่สู่รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ"
วันที่ปิดรับ :23 กุมภาพันธ์ 2566