หัวข้อกิจกรรม วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ
การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการ” 13 มกราคม 2566 24 มกราคม 2566
EP1. "ถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองผู้เชี่ยวชาญ : การให้รางวัลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ"  11 มกราคม 2566 19 มกราคม 2566
EP2. "มุมมอง แนวคิด เส้นทาง: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์" 11 มกราคม 2566 26 มกราคม 2566
EP3. "มุมมอง แนวคิด เส้นทาง: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 11 มกราคม 2566 26 มกราคม 2566
EP4. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น”" 11 มกราคม 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
EP5. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานวิจัย”" 11 มกราคม 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
EP6. "เส้นทางนักวิจัยรุ่นใหม่สู่รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ" 11 มกราคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566