การเสวนา “วิจักษ์ วิพากษ์ วิจัย: การตั้งโจทย์และทิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาวะความไม่แน่นอน” และการเสวนาเรื่อง “พลังสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับทิศทางการให้ทุนวิจัยพื้นฐาน (FF)”

วันที่เปิดรับ :10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปิดรับ :7 มีนาคม 2566
อ่านจำนวน 1238 ครั้งรายละเอียด :

📣📣กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมรับฟัง 
🟠การเสวนา “วิจักษ์ วิพากษ์ วิจัย: การตั้งโจทย์และทิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาวะความไม่แน่นอน” และการเสวนาเรื่อง “พลังสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับทิศทางการให้ทุนวิจัยพื้นฐาน (FF)” โดย
🔸รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 
ผู้อำนวยการฯ (สกสว.) 
🔸นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
🔸ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
🔸ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง 
คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ผู้ดำเนินรายการ
📍วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
📍ณ ห้องประชุม BEC 6201 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
📌ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่
https://forms.gle/xUxCpnzJ3QWLd53Y8

ลงทะเบียน