อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop หัวข้อ “Manuscript Writing Camp” ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers

วันที่เปิดรับ :17 สิงหาคม 2566
วันที่ปิดรับ :15 กันยายน 2566
อ่านจำนวน 149 ครั้งรายละเอียด :

มาแล้ว ! กิจกรรม Workshop หัวข้อ “Manuscript Writing Camp”
——
📢 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop หัวข้อ “Manuscript Writing Camp” ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers
———
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ทั้ง 3 กลุ่มสาขา จำนวน 2 รอบ เตรียมเคลียร์ตารางและลงปฏิทินกันได้เลย !
.
✅รอบที่ 1: กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2566)

✅รอบที่ 2: กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระหว่างวันที่ 20 -22 กันยายน 2566) 
.
⭕️ ณ โรงแรม The Bluesky Resort เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
—————————
📌Remark ! 📌
🔰เงื่อนไข🔰

🔶รับจำนวนจำกัด ! เพียง 20 ผลงาน/กลุ่มสาขา (หากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่เปิดรับ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานประกอบกับลำดับการส่งผลงาน)

🔶ฟรี ! รถตู้รับส่ง ค่าที่พักและอาหารตลอดการจัดกิจกรรม

🔶ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องส่งร่าง Manuscript เพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ตามประกาศ กพอ.) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

🔰คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร🔰

🔶เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

🔶ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเคยผ่านการอบรม กิจกรรมที่ 1: “How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals” มาก่อน (หากไม่เคยผ่านการอบรมดังกล่าวฯ จะพิจารณาเป็นลำดับถัดไป) 

🔶มีความพร้อม และความตั้งใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

🔶ต้องเข้าร่วมการอบรมได้เต็มเวลา

🔶ผู้สมัครต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาไปด้วยตนเอง

🔶ต้องจัดทำร่างบทความ (Manuscript Draft) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงาน_ชื่อผลงาน

☻ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ได้ที่ : https://forms.gle/76qQv1r51ycdtT3s9 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณพิทวัส สารเก่ง เบอร์โทร 06 4960 8264 
—————————
สร้างสรรค์โดย: งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คลินิกวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียน