การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการ”

วันที่เปิดรับ :13 มกราคม 2566
วันที่ปิดรับ :24 มกราคม 2566
อ่านจำนวน 50 ครั้งรายละเอียด :

การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการ”

Speaker

ภญ.จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี

เภสัชกรชำนาญการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

——

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566

รูปแบบ Onsite: ห้องประชุมมหามนตรี อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวร (KNECC)

Online: Facebook Live เพจ DRI Naresuan University

หัวข้อที่น่าสนใจ

✅พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแนวทางการพิจารณาผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยวระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

✅กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางคลินิก และการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

✅การเตรียมเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย - Onsite รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น‼

📌วันที่ 26 มกราคม 2566 (การบรรยาย) ลงทะเบียนได้ที่:

https://forms.gle/o1dzci5DoUBKyb2V8

📌วันที่ 27 มกราคม 2566

(กิจกรรม Workshop) รูปแบบ Onsite หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ***เฉพาะผู้ที่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะขึ้นทะเบียนเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่:

https://forms.gle/3mhWjiaRG4G1ffKTA

:::จัดโดย คลินิกวิจัยและนวัตกรรม กองการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชงกัญชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียน