อบรมเชิงฏิบัติการ “เรื่อง การวิเคราะห์มูลค่าและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย“

วันที่เปิดรับ :15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปิดรับ :29 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านจำนวน 50 ครั้งรายละเอียด :

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงฏิบัติการ “เรื่อง การวิเคราะห์มูลค่าและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย“ วิทยากรโดย
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 - 16.30 น.
รูปแบบออนไซต์ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
📥 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 29 ก.พ. 2567 >> https://forms.office.com/r/DUuhQD9GHm

ลงทะเบียน