การอบรมความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต

วันที่เปิดรับ :21 กรกฎาคม 2566
วันที่ปิดรับ :21 สิงหาคม 2566
อ่านจำนวน 50 ครั้งรายละเอียด :

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับรังสี เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมหานุภาพ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี
- การนำรังสีไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
- การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี
- การขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

***ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Onsite และเข้าร่วมฟังบรรยายได้ครบทุกหัวข้อเท่านั้น จึงจะได้รับวุฒิบัตร**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 - 968715

ลงทะเบียน