ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

9 ตุลาคม 2566
อ่านจำนวน 48 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู