ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

9 สิงหาคม 2566
อ่านจำนวน 47 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู