หัวข้อข่าวสาร วันที่
NUIBC01-1 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 23 พฤษภาคม 2566
NUIBC01-2 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 18 มิถุนายน 2566
NUIBC01-3 บันทึกข้อความแจ้งการอนุมัติใช้สถานที่ในการดำเนินงานวิจัย/บริการวิชาการ 23 พฤษภาคม 2566
NUIBC04 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จุลินทรีย์ก่อโรค แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ ระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 พฤษภาคม 2566
NUIBC05 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 18 มิถุนายน 2566
NUIBC06 บันทึกข้อความขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 พฤษภาคม 2566
NUIBC07 บันทึกข้อความขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 พฤษภาคม 2566
NUIBC08 บันทึกข้อความขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 23 พฤษภาคม 2566
NUIBC09 บันทึกข้อความขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 พฤษภาคม 2566
NUIBC10 บันทึกข้อความขอปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 พฤษภาคม 2566
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัยนอกสถานที่ (ไปเฉพาะบุคคล ไม่มีการขนส่งตัวอย่าง/เชื้อ เข้าและออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร) 20 ธันวาคม 2565