หัวข้อข่าวสาร วันที่
NUIBC01-1 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 20 ธันวาคม 2565
NUIBC01-2 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 20 ธันวาคม 2565
NUIBC01-3 บันทึกข้อความแจ้งการอนุมัติใช้สถานที่ในการดำเนินงานวิจัย/บริการวิชาการ 20 ธันวาคม 2565
NUIBC04 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จุลินทรีย์ก่อโรค แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ ระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ธันวาคม 2565
NUIBC05 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ธันวาคม 2565
NUIBC06 บันทึกข้อความขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ธันวาคม 2565
NUIBC07 บันทึกข้อความขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ธันวาคม 2565
NUIBC08 บันทึกข้อความขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 20 ธันวาคม 2565
NUIBC09 บันทึกข้อความขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ธันวาคม 2565
NUIBC10 บันทึกข้อความขอปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ธันวาคม 2565
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัยนอกสถานที่ (ไปเฉพาะบุคคล ไม่มีการขนส่งตัวอย่าง/เชื้อ เข้าและออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร) 20 ธันวาคม 2565