ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2568

21 พฤษภาคม 2567
อ่านจำนวน 8 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู