หัวข้อข่าวสาร วันที่
แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม NU Waste Track 6 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มขอใช้งาน โปรแกรม Cheminvent 7 ตุลาคม 2563
ข้อมูลของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีของส่วนงาน (NU-LSC01) 30 ตุลาคม 2563
template การนำเสนอภาพรวม ผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ 6 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ตรวจประเมินความปลอดภัยฯ) 6 สิงหาคม 2564
แบบคำขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation FM-05-01 7 ตุลาคม 2563
รายการเอกสารประกอบคำขอรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation FM-05-02 7 ตุลาคม 2563
ใบสมัครรับการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) 23 พฤศจิกายน 2565
ใบสมัครผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน 24 พฤศจิกายน 2565
NU-LAB-01 ใบรับรองนักวิจัยที่ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1มิถุนายน67 1 มิถุนายน 2567
NU-LAB-02 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ 13มิถุนายน67 1 มิถุนายน 2567