เปิดรับข้อเสนอโครงการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

22 เมษายน 2567
อ่านจำนวน 109 ครั้ง


รายละเอียด :

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อเสนอโครงการ

ตามที่ กองการวิจัยฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Reinventing University :  Visiting Professor ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ : Resilience and Adaptation to Climate Change using BCG Approach
โดยกำหนดวงเงินงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาท นั้น

กองการวิจัยฯ จึงขออนุญาตแจ้งปรับงบประมาณการยื่นข้อเสนอ จากเดิม 500,000 บาท เป็น ไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ/professor ตามกรอบวงเงินสนับสนุนที่ สป.อว. แจ้งมายังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เม.ย.67

สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม 
(ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Apqzb117F0G6-C_-fe_Im9FRYgHaydZb?usp=sharing) และจัดส่งเป็นไฟล์ มายัง e-mail : yuttanas@nu.ac.th ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  :
นายยุทธนา สงนรินทร์   
นางสาวเพิ่มพร ยังแช่ม
เบอร์ติดต่อ 055-968614