หัวข้อประกาศ วันที่
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 24 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 มิถุนายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 14 มิถุนายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 มีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ตุลาคม 2561