หัวข้อ วันที่
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 01300/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 28 มีนาคม 2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 00471/2567เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 7 กุมภาพันธ์ 2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 06304/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 23 พฤศจิกายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05963/2566 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งที่ไม่เหมาะสมกัลกาลปัจจุบัน 2 พฤศจิกายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05964/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านสารเคมีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 พฤศจิกายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05965/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 พฤศจิกายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05966/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 พฤศจิกายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05948/2566เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 31 ตุลาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05745/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) 19 ตุลาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 04943/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 11 กันยายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02570/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 มิถุนายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02352/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02112/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่01637/2566เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 3 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 01298/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 8) 23 มีนาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 01299/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 9) 23 มีนาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 01251/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 มีนาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 01252/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 มีนาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 06670/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 ธันวาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6069/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 6) 5 พฤศจิกายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05590/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองการวิจัยและนวัตกรรม 29 ตุลาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05553/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคณภาพประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 20 ตุลาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 15121/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 4927/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนกัน 22 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02620/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 26 พฤษภาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02020/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่8) 26 เมษายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 01237/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 7) 9 มีนาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 01238/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่7) 9 มีนาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6070/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่6) 5 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02936/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 5) 8 มิถุนายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02937/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่5) 8 มิถุนายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่2852/2564เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 2 มิถุนายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่2436/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) 6 พฤษภาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2437/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) 6 พฤษภาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 01282/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 มีนาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 00120/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) 8 มกราคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0121/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่3) 8 มกราคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6536/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 22 ธันวาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6056/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่2) 24 พฤศจิกายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6057/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่2) 24 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 13 ก.ค.63 13 กรกฎาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 03431/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 กรกฎาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 03432/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 กรกฎาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 3170/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Road Map สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 กรกฎาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่02280/2563เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 8 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02221/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของเครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 เมษายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02220/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 เมษายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 02196/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 เมษายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6355/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure : SOP) ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 29 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 6346/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2409/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 15 พฤษภาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2082/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 เมษายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 00221/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มกราคม 2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 51/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 06383/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 26 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่06383/2561เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 26 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0643/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 05852/2561เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภูมิภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B) 28 กันยายน 2561
คำสั่งราชบัณฑิตยสถานที่ 235/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง 22 ธันวาคม 2557