ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ คณะสำหรับคณาจารย์ 13 มิถุนายน 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร่าง) 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ 26 เมษายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 28 มีนาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 24 มีนาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 มีนาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 8 ตุลาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมทุนวิจัย (Co-funding) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 ตุลาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 14 ธันวาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 11 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ 17 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23 พฤษภาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 มีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 กันยายน 2561