หัวข้อประกาศ วันที่
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ธันวาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ และรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการ รางวัลผลงานวิจัยที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ 18 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์ สำหรับคณะสังคมศาสตร์ (ร่าง) 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์ เงินสมทบค่าตีพิมพ์ และค่าแปลบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนการแปลและการตรวจภาษาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ 16 กันยายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 มีนาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ค่าพิสูจน์อักษร ค่าแปล การให้รางวัลตีพิมพ์การให้รางวัลสมทบการตีพิมพ์และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สำหรับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 17 ธันวาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 29 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนค่าพิสูจน์อักษรบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ 1 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์สำหรับคณะสังคมศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 ตุลาคม 2563
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 23 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 2 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 27 มิถุนายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์รางวัลตีพิมพ์ และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 26 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 16 ธันวาคม 2557