หัวข้อ วันที่
สัญญารักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 8 ธันวาคม 2566
รายการตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านวิจัย) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย 14 พฤศจิกายน 2566
รายการตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านวิจัย) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาระดับนานาชาติ 14 พฤศจิกายน 2566
รายการตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านวิจัย) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 7 ตุลาคม 2562
รายการตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านวิจัย) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 6 กุมภาพันธ์ 2561