หัวข้อประกาศ วันที่
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ และรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการ รางวัลผลงานวิจัยที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ 18 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินรางวัลที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร(ร่าง) 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เมษายน 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 17 สิงหาคม 2561