ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 20 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ และรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 18 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องเงินอุดหนุนการวิจัย 1 กันยายน 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการพ.ศ.2566 7 มีนาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ 2 มีนาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University 7 ธันวาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 ตุลาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกพ.ศ.2565 23 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 7 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย 3 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (Mobility Program) 23 มกราคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 มีนาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำวิจัย (Bench Fee) มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 มีนาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 11 พฤศจิกายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้กับแหล่งทุนภายนอกเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย 10 กรกฎาคม 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย และการทำสัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 22 มิถุนายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 1 กรกฎาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 13 มิถุนายน 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 13 มิถุนายน 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 4 พฤศจิกายน 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา และ ฉบับที่ 2พ.ศ.2556 3 พฤษภาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 8 มีนาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในกำกับของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 ธันวาคม 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยด้านปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 กันยายน 2555