หัวข้อ วันที่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ที.แทน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) 11 มีนาคม 2567
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่องความร่วมมือในการสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 มิถุนายน 2566
บันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) 19 กุมภาพันธ์ 2566
บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 31 ตุลาคม 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี 46 หน่วยงาน 7 กันยายน 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตรระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มกราคม 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย(Network Research Ethics Committee:NREC) 27 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 26 มิถุนายน 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน 26 มิถุนายน 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการรับรองเกณฑ์และแนวทางการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง 25 มกราคม 2562