แจ้งข้อมูลการประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ และหลักเกณฑ์แนบท้าย

20 มีนาคม 2567
อ่านจำนวน 14 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู