ขอเชิญชวนเข้าร่วม ประกวดรางวัล Innovative house Award

2 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านจำนวน 72 ครั้ง


รายละเอียด :

ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้“โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” เข้าร่วมประกวดรางวัล Innovative house Award จำนวน 15 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลด้านผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และรางวัล Popular Vote

2. รางวัลสำหรับทีมวิจัย แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ทีมวิจัยเด่น และทีมวิจัยสร้างสรรค์

3. รางวัลสำหรับผู้ประกอบการดีเด่น จำนวน 2 รางวัล

4. รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์เด่น และ บรรจุภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์

5. รางวัลผลงานวิจัยเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น และผลงานวิจัยด้านการขยายกำลังการผลิตเด่น

6. รางวัล All Star ที่รวบรวมผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นจากผลงานที่ผ่าน “โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” มาจากการดำเนินงานทั้ง 3 ระยะ มาพิจารณาตัดสินรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ All Star Products (ผลิตภัณฑ์) จำนวน 1 รางวัล All Star Researcher (นักวิจัย) จำนวน 1 รางวัล และ All Star Entrepreneur (ผู้ประกอบการ) จำนวน 1 รางวัล

✍️ สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/.../1NC4jacpc8nsIfx3NAMVsPjN.../edit

สามารถโหลดกำหนดการและกติกาการประกวดได้ที่ https://drive.google.com/.../13IrOiUzUFh6...

📆รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.

ตัดสินรางวัลในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 1 อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม innovative house โทร. 034-106-238 หรือติดต่อ คุณกฤติยา แจ้งบุญ โทร 065-275-1893 หรือ คุณสุกัญญา เสเกกุล โทร 085-044-0570