ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

             คณะกรรมการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักกระบวนกร มาจัดกิจกรรมบูรณาการของศาสตร์ทุกศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีด้านความปลอดภัย โดยกระบวนการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ดำเนินการตามหลักการของ BBS (Behavior-Based Safety) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่สามารถทำได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องบังคับ

             ในการนี้ ดร.พาชื่น โพทัพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากร และนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ เข้าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 70 คน

โดย....งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://www.mis.research.nu.ac.th/clsc/index.php

*ฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL Knowledge Platform สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://labsafety.nrct.go.th/site/index*