ชื่อห้องปฏิบัติการ สังกัด ติดต่อสอบถาม
ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม PHL406 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 055-967440 / piggy_pag@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ MD 513 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 055964643 / tnorkaew@gmail.com