หัวข้อข่าวสาร วันที่
คู่มือการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย ที่แหล่งกำเนิด 1 ธันวาคม 2549
คู่มือการแยกประเภทและการจัดเก็บของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการ 1 ตุลาคม 2563
คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015): สำหรับผู้ใช้งาน 1 มกราคม 2559
คู่มือการใช้งานโปรแกรม WASTE TRACK สำหรับผู้ใช้งานประจำคณะ/หน่วยงาน 4 กุมภาพันธ์ 2564
คู่มือขอรับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ peer evaluation 1 กรกฎาคม 2563
คู่มือสำหรับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยในรูปแบบ peer evaluation 9 ธันวาคม 2563
โปสเตอร์ ระเบียบปฏิบัติของการทำงานในห้องปฏิบัติการ อ้างอิง คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (มิถุนายน2557) 9 กรกฎาคม 2566
โปสเตอร์ Flowchart Waste 9 กรกฎาคม 2566
โปสเตอร์ ตารางรายละเอียด waste 9 กรกฎาคม 2566
คู่มือการประเมินสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist 1 กุมภาพันธ์ 2567