ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย (องค์ประกอบที่ 5 ของ ESPReL)

วันที่เปิดรับ :18 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปิดรับ :15 มีนาคม 2566
อ่านจำนวน 195 ครั้ง

รายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย (องค์ประกอบที่ 5 ของ ESPReL) วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  เวลา 10.00-11.30 น. (1 ชม.ครึ่ง) ผ่านโปรแกรม ZOOM รับจำนวนจำกัด 280 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภญ. วธู พรหมพิทยารัตน์ คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ. สะสมใบประกาศนียบัตร ครบ 7 องค์ประกอบ (ESPReL) ลงทะเบียนรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)  ได้อีก 1 ใบ (จะแจ้งให้ทราบภายหลังประมาณเดือน พฤษภาคม 2566) 

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู