การจัดการข้อมูลและเอกสาร (องค์ประกอบที่ 7 ของ ESPReL)

วันที่เปิดรับ :18 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปิดรับ :9 พฤษภาคม 2566
อ่านจำนวน 105 ครั้ง

รายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การจัดการข้อมูลและเอกสาร (องค์ประกอบที่ 7 ของ ESPReL) วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00-11.30 น. (1 ชม.ครึ่ง) ผ่านโปรแกรม ZOOM รับจำนวนจำกัด 280 คน วิทยากรโดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ. สะสมใบประกาศนียบัตร ครบ 7 องค์ประกอบ (ESPReL) ลงทะเบียนรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)  ได้อีก 1 ใบ (จะแจ้งให้ทราบภายหลังประมาณเดือน พฤษภาคม 2566) 

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู