ชื่อห้องปฏิบัติการ สังกัด ติดต่อสอบถาม
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 055-96-3934/ witchayai@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม PHL406 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 055-967440 / piggy_pag@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ MD 513 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 055964643 / tnorkaew@gmail.com
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พี้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ 055965238,055965249,055967928,055967903 / zang_zzz@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการ SC4-413 คณะวิทยาศาสตร์ - / -
ห้องปฏิบัติการวิจัย TA308 คณะเภสัชศาสตร์ 055-961860 / k_ingkaninan@yahoo.com
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการกลาง ห้อง DT1326 คณะทันตแพทยศาสตร์ 055966122 / praween_wykn@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะสหเวชศาสตร์ 055966365 / kitinunr@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี SC4-318 คณะวิทยาศาสตร์ 055-963427 / wiphach@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยชีววัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะทันตแพทยศาสตร์ -