การอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ Online)

2 พฤศจิกายน 2566
อ่านจำนวน 91 ครั้ง

รายละเอียด :

การอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) ตามองค์ประกอบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และ facebook live ESPReL NU https://www.facebook.com/ESPReLMorNor

มี 10 หัวข้อดังต่อไปนี้

  1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ระบบการจัดการสารเคมี
  3. ระบบการจัดการของเสีย
  4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฎิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือ
  5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
  6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร
  8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
  9. แนวทางการตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอาคารเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  10. การใช้งานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Smart Lab Platform) ฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระบบ (User)

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLdX85MC1HJ2RmAkpAbChDUew9rZMm8BTfaqMDvWW9dRpzcA/viewform

**วันอบรมท่านที่เข้าห้อง ZOOM ไม่ทัน (รับได้ 280 ท่าน) สามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่ Facebook live > ESPReL NU ผ่านเกณฑ์ได้ใบCer เหมือนกันคะ**