รูปภาพ กิจกรรม วันที่
การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 25 ตุลาคม 2565
การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25 ตุลาคม 2565
การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 26 ตุลาคม 2565
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 กุมภาพันธ์ 2567