ชื่อห้องปฏิบัติการ สังกัด ติดต่อสอบถาม
ห้องเคมีสิ่งแวดล้อม PHL 406 ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคารปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 055-967440 / piggy_pag@hotmail.com
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 513 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 055-964643
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคารไพลินเก่า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการ SC4-102 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการ SC4-407 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการ SC4-408 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการ Organic SC4-507 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการ SC4-511 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการ SC4-103 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการทางเคมีเชิงฟิสิกส์ SC4-414 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ SC4-105 คณะวิทยาศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
ห้องปฏิบัติการวิจัย TA308 คณะเภสัชศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะสหเวชศาสตร์ -
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -