หัวข้อกิจกรรม วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ
การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบที่ 1 ของ ESPReL) 18 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565
ระบบการจัดการสารเคมี (องค์ประกอบที่ 2 ของ ESPReL) 18 พฤศจิกายน 2565 13 ธันวาคม 2565
ระบบการจัดการของเสีย (องค์ประกอบที่ 3 ของ ESPReL) 18 พฤศจิกายน 2565 16 มกราคม 2566
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ (องค์ประกอบที่ 4 ของ ESPReL) 18 พฤศจิกายน 2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย (องค์ประกอบที่ 5 ของ ESPReL) 18 พฤศจิกายน 2565 15 มีนาคม 2566
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (องค์ประกอบที่ 6 ของ ESPReL) 18 พฤศจิกายน 2565 18 เมษายน 2566
การจัดการข้อมูลและเอกสาร (องค์ประกอบที่ 7 ของ ESPReL) 18 พฤศจิกายน 2565 9 พฤษภาคม 2566