บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการรับรองเกณฑ์และแนวทางการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง 25 มกราคม 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพง 15 พฤศจิกายน 2561