ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

25 ตุลาคม 2565
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ตัวแทนคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2  โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์