ขั้นตอนการปิดโครงการ (ดำเนินการผ่านระบบฯ พร้อมจัดส่งเอกสาร)

เอกสารประกอบ

    1. หนังสือขออนุมัติปิด/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

    2. เอกสารแนบหมายเลข 5 ตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผลสำเร็จของโครงการ สามารถปริ๊นได้จากระบบบริหารโครงการวิจัย พร้อมแนบเอกสารประกอบ

    3. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมไฟล์ส่งเข้า Email: teerapornkw@nu.ac.th