การเบิกเงินงวด 2 (ดำเนินการผ่านระบบฯ พร้อมจัดส่งเอกสาร)

เอกสารประกอบ

 • 1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

 • 2. ใบสำคัญรับเงิน

 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนา)

 • 4. สรุปรายงานการเงิน

 • 5. รายงานความก้าวหน้า 6/12 เดือน

 • 6. สำเนาสัญญา (พร้อมรับรองสำเนา)

 • 7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

การเบิกเงินงวด 3 / ปิดโครงการ(ดำเนินการผ่านระบบฯ พร้อมจัดส่งเอกสาร)

เอกสารประกอบการเบิกเงินงวด 3

 • 1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3

 • 2. ใบสำคัญรับเงิน

 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนา)

 • 4. สรุปรายงานการเงิน

 • 5. สำเนาบันทึกขอขอขยายเวลา (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา

 • 6. สำเนาสัญญา (พร้อมรับรองสำเนา)


เอกสารประกอบการปิดโครงการ

 • 1. หนังสือขออนุมัติปิด/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 • 2. บันทึกขอเปลี่ยน KPI (ถ้ามี)

 • 3. เอกสารรายงานตัวชี้วัด (หมายเลข 5)

 • 4. รายงานฉบับสมบูรณ์ / CD