การเบิกเงินงวด 2 (ดำเนินการผ่านระบบฯ พร้อมจัดส่งเอกสาร)

เอกสารประกอบ

1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

2. ใบสำคัญรับเงิน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนา)

4. สรุปรายงานการเงิน

5. รายงานความก้าวหน้า 6/12 เดือน

6. สำเนาสัญญา (พร้อมรับรองสำเนา)

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา)

การเบิกเงินงวด 3 / ปิดโครงการ(ดำเนินการผ่านระบบฯ พร้อมจัดส่งเอกสาร)

เอกสารประกอบการเบิกเงินงวด 3

1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3

2. ใบสำคัญรับเงิน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนา)

4. สรุปรายงานการเงิน

5. สำเนาบันทึกขอขอขยายเวลา (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา

6. สำเนาสัญญา (พร้อมรับรองสำเนา)


เอกสารประกอบการปิดโครงการ

1. หนังสือขออนุมัติปิด/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2. บันทึกขอเปลี่ยน KPI (ถ้ามี)

3. เอกสารแนบหมายเลข 5 ตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผลสำเร็จของโครงการสามารถปริ๊นได้จากระบบบริหารโครงการวิจัย

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมส่งไฟล์เข้า Email: teerapornkw@nu.ac.th