แจ้งผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับบุคลากร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านจำนวน 84 ครั้ง

รายละเอียด :

📣กรณีที่เป็นบุคลากรภายในม.นเรศวร และมีความประสงค์จะเบิกเงินค่าลงทะเบียนกับหน่วยงานต้นสังกัด หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดของท่านเอง เพื่อทำการโอนเงินงบประมาณ แทนการชำระเงินสด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของท่านดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้เสร็จสิ้น และแจ้งการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวกลับมายังกองการวิจัยและนวัตกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 
⚠️***** กรณีที่ท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนและได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยมาแล้วด้วยตนเอง ท่านจะต้องทำบันทึกข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์คืนเงินค่าลงทะเบียน (จัดทำเอกสารโดยด่วน ก่อนที่กองการวิจัยและนวัตกรรมจะทำเรื่องนำส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ ท่านจะต้องแนบเอกสารที่รับรองสำเนาโดยท่าน (ผู้รับเงินคืน) ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ *****
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞ผู้ประสานงาน : นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ (055-968604)
    งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม


รูปภาพแนบ : เปิดดู