การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1

1 เมษายน 2566
อ่านจำนวน 71 ครั้ง

รายละเอียด :

ขอเชิญชวนนิสิต ม.นเรศวร ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หรือมีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค หรือตัวอย่างชีวภาพ (จุลินทรีย์ พริออน พืช เซลล์ cell line พิษจากสัตว์) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

👍---คุณสมบัติ---

เป็นนิสิต ม.นเรศวร

รับสมัครเพียง 100 คน เท่านั้น

กำหนดการในระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2566

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบ Onsite

สถานที่ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

📌ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/2hJAMYFcU9LNwFE66

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน : นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์ (055-968604)

งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม


รูปภาพแนบ : เปิดดู