รูปภาพ กิจกรรม วันที่
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร) 30 มีนาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (สำหรับบุคลากร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป) 27 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (สำหรับนักเรียนโครงการวมว. คณะวิทยาศาสตร์) 10 กันยายน 2565
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการเข้าพบหน่วยงานเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มการขอรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์ 8 กรกฎาคม 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 9 กันยายน 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ 22 กรกฎาคม 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 27 มกราคม 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 3 กุมภาพันธ์ 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 26 มีนาคม 2567