หัวข้อกิจกรรม วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัย ทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 18 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 13 กรกฎาคม 2566 7 กันยายน 2566
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2566 31 มีนาคม 2566
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับบุคลากร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ 2566 9 มิถุนายน 2566