ขอแจ้งกำหนดการรับโครงการวิจัยโครงการวิจัยที่ส่งขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายในวันที่ 16 ของทุกเดือน

5 มกราคม 2566
อ่านจำนวน 141 ครั้ง

รายละเอียด :

กำหนดการรับโครงการวิจัยโครงการวิจัยที่ส่งขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยจะต้องลงรับภายในวันที่ 16 ของทุกเดือน (ยึดการลงรับของงานธุรการกองการวิจัยและนวัตกรรม) ซึ่งจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพในเดือนถัดไป


รูปภาพแนบ : เปิดดู