หัวข้อกิจกรรม วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ
โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ สสปท. อย่างยั่งยืน 1 กุมภาพันธ์ 2567 22 ธันวาคม 2566
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัย (Checklist) 31 มกราคม 2567 26 สิงหาคม 2567
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : การวิเคราะห์งานความปลอดภัยในงานอาคารและ สถานที่ทำงาน 31 มกราคม 2567 26 สิงหาคม 2567
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ชิงโล่และเงินรางวัล ประจำปี 2567 18 ธันวาคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ 13 ธันวาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU SAFETY DAY ประจำปี 2566 7 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566
ขอเชิญสมัครสัมมนาหัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญสมัครสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง 14 กุมภาพันธ์ 2566 25 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 6 มีนาคม 2566
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent Person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ 1 [ สมัครฟรี ] 14 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบ Zero Accident Campaign 2023 ระบบใหม่ 19 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565
กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 19 ธันวาคม 2565 12 กรกฎาคม 2566
การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล รุ่นที่ 1 2 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565