ขอเชิญสมัครสัมมนาหัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

วันที่เปิดรับ :14 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปิดรับ :21 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านจำนวน 34 ครั้ง

รายละเอียด :

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ หรือผู้สนใจทั่วไป  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดความปปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา
 

สสปท. มีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3  ในวันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง  ทั้งนี้สถานประกอบกิจการในเขตภาคตะวันออกที่สนใจสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 วันที่สัมมนา :  22 กุมภาพันธ์ 2566   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมเอส.ดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร

 วิทยากร :  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เงื่อนไขการสมัครสัมมนา

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  จป.วิชาชีพ  จป.เทคนิค  และ จป.เทคนิคขั้นสูง สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงได้

•  ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

 

รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

(สงวนสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 สถานประกอบกิจการ)

สอบถามเพิ่มเติม

•  คุณศุภชัย  แสงพวง

•  โทร 0-2448-9111 ต่อ 510, 061-4201373 

•  E-mail :  supachai.s@tosh.or.th

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู