การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : การวิเคราะห์งานความปลอดภัยในงานอาคารและ สถานที่ทำงาน

วันที่เปิดรับ :31 มกราคม 2567
วันที่ปิดรับ :26 สิงหาคม 2567
อ่านจำนวน 15 ครั้ง

รายละเอียด :

ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์ การมหาชน) หรือ สสปท.  ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : การวิเคราะห์งานความปลอดภัยในงานอาคารและสถานที่ทำงาน (Safety Analysis For workplace) จำนวน 4 รุ่น เพื่อส่งเสริมความรู้ แนวทาง และแนวปฏิบัติ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ หรือผู้สนใจทั่วไป  สามารถเข้าใจความหมายและหลักการของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง สามารถค้นหาอันตรายพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

 

รับจำนวนจำกัด 50 คน

รุ่นที่ 1

วันที่สัมมนา :   15 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

สถานที่สัมมนา :  โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2

วันที่สัมมนา :   29 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

สถานที่สัมมนา :  โรงแรม แคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 3

วันที่สัมมนา :   22 มีนาคม 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

สถานที่สัมมนา :  โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รุ่นที่ 4

วันที่สัมมนา :   9 สิงหาคม 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

สถานที่สัมมนา :  กรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote/902-030167-1

 

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู