โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ สสปท. อย่างยั่งยืน

วันที่เปิดรับ :1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปิดรับ :22 ธันวาคม 2566
อ่านจำนวน 18 ครั้ง

รายละเอียด :

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สสปท. อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้าง สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี  ปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู