ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ชิงโล่และเงินรางวัล ประจำปี 2567

วันที่เปิดรับ :18 ธันวาคม 2566
วันที่ปิดรับ :15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านจำนวน 25 ครั้ง

รายละเอียด :

ตามที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์ การมหาชน) หรือ สสปท. ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ และต่อยอดผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ลดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของผู้ปฎิบัติงาน โดย สสปท. ได้ขยายขอบเขตของผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ออกมากขึ้นเป็น 6 ประเภท ได้แก่

  1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึง การสร้าง พัฒนา หรือปรับปรุงชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
  2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การสร้าง พัฒนา หรือ ปรับปรุงการดำเนินงาน กระบวนการใหม่
  3. นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (Service Delivery Innovation) หมายถึง การส่งมอบบริการในรูปแบบใหม่ หรือปรับปรุง สร้างการดำเนินงานในรูป
  4. นวัตกรรมทางความคิด (Conceptual Innovation) หมายถึง การสร้างหรือปรับปรุงแนวความคิด เช่น การสร้างนิเวศน์ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ การสร้างแนวความคิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน : สติรู้ตัว วินัยถูกต้อง เอื้ออาทรใส่ใจ (MDC)
  5. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) หมายถึง การออกแบบนโยบาย หรือมาตรการใหม่ หรือปรับปรุงการดำเนินงานเชิงนโยบาย
  6. นวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic Innovation) หมายถึง เป็นการวางระบบใหม่ในการทำงาน หรือปรับปรุงการดำเนินงานเชิงระบบ เช่น การจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ปรับปรุงการทำงานทั้งระบบ

 

การส่งผลงาน  

  1. โครงงาน/ผลงานที่จะส่งเข้าพิจารณาจะต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่าน Google Form เท่านั้น โดยผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ สสปท. ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามประเภทการพิจารณา ตามลิงก์นี้

กลุ่มสถานประกอบกิจการ

กลุ่มสถานศึกษา

  1. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมส่งผลงานโครงการ/ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (F-OSH-002) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้ให้แสกนหรือถ่ายรูปอัพโหลดในแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน)

 3   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะ ผู้ที่ส่งผลงานในนามองค์กร/สถานประกอบกิจการ)

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู