ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent Person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ 1 [ สมัครฟรี ]

วันที่เปิดรับ :14 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปิดรับ :17 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านจำนวน 32 ครั้ง

รายละเอียด :

สสปท. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปีงบประมาณ 2566 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) โดยร่วมกับบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน เพิ่มจำนวนผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบกิจการ และยกระดับความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรการควบคุมและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำงานบนที่สูงสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของ สสปท.  จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)     

                   

   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   

 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ที่มีสถานประกอบกิจการของจังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย คือ จังหวัดสมุทรปราการ
 • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ   

  

   รายละเอียดหลักสูตรอบรม                                                                                                       

 • ชื่อหลักสุตร "การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง" รุ่นที่ 1
 • รูปแบบการฝึกอบรม :  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ผู้เข้าอบรมต้องแต่งกายรัดกุม สุภาพสตรีต้องสวมกางเกง ไม่สวมรองเท้าส้นสูงเพื่อให้พร้อมกับการฝึกภาคสนามทุกวัน)
 • อบรมวันที่ :  20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.
 • สถานที่อบรม : 3M Safety Training Center ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม   

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form  ปิดรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน 20 คน
 • รับสมัครจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 20 คน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน
 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม
 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น
 2. สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

ติดต่อสอบถาม   

โทรศัพท์ 061-420-1372

นางสาวปวีณ์นุช ขันเงิน

praweenuch.k@tosh.or.th 

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู