บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพง

15 พฤศจิกายน 2561
อ่านจำนวน 59 ครั้ง

รายละเอียด :

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพง


เอกสารแนบ : เปิดดู